АРХИВ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

C сайта Державного комітету архівів України (Держкомархів України) (www.archives.gov.ua)

Місцеві державні архіви України

Державний архів Харківської області

Адреса: просп. Московський, 7, м. Харкiв, 61003
Тел.: (0572) 12-66-43
Факс: (0572)12-66-43
E-mail:
Транспорт: ст. метро "Площа Радянська"; трам. № 6 (зуп. "Проспект Короленка")
Час роботи: пн.-пт. 8:00-17:00
Директор: Резнікова Вікторія Вікторівна
Заступник директора: Марченко Євгенія Михайлівна

Історія

 • Харківський крайовий історичний архів (1926-1932)
 • Харківський обласний історичний архів (1932-1941)
 • Державний архів Харківської області (1941-1958)
 • Харківський обласний державний архів (1958-1980)
 • Державний архів Харківської області (з 1980 р.)

Фонди

 • 4592 фф., 2302790 спр., 1744–1999 рр.;
 • 12754 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1780–1972 рр.;
 • 718 од. зб. кiнодокументiв, 1966–1988 рр.;
 • 34002 од. зб. фотодокументiв, 1945–1997 рр.;
 • 1247 од. зб. фонодокументiв, 1959–1991 рр.

1744-1998 рр.

Документи архіву періоду ХVІІІ — початку ХХ ст. характеризують розвиток промисловості, сільського господарства, історію селянства, громадсько-політичний рух у кінці ХІХ — на початку ХХ ст. Збереглися документи про благоустрій м. Харкова та повітових міст губернії, про налагодження електричного освітлення і телефонного зв’язку, будівництво першої на Харківщині Курсько-Харківсько-Азовської залізниці (1865), відомості про розвиток науки, культури, про відкриття у Харкові університету у 1805 р., наукову та громадську діяльність його засновника В.Н. Каразіна, відкриття Технологічного і Жіночого медичного інститутів, гімназій, лікарень, театрів, клубів тощо.

В архіві зберігаються документи періоду Вітчизняної війни 1812 р., Кримської війни 1853-1856 рр.

Архів має документи про всеросійські переписи населення по м. Харкову і губернії за 1782-1856 рр., списки жителів окремих населених пунктів, інші документи про чисельність і склад населення.

Основними видами документів цього періоду є справи, які містяться у фондах Канцелярії Харківського губернатора та губернського правління: постанови, розпорядження, циркуляри вищих та місцевих органів влади і управління, протоколи, звіти, плани, статистичні відомості, списки, листування та інші документи про діяльність підприємств, організацій та установ за 1844-1917 рр.

Фонди судів містять карні та цивільні справи, документи слідств.

Новітній період історії висвітлений у документах доби Української революції 1917-1920 рр. та німецько-радянської війни 1941-1945 рр., про розвиток провідних галузей економіки — важкого машинобудування, приладобудування, радіоелектроніки, станкобудівної та хімічної промисловості.

Є чимало документів про стан сільського господарства, зокрема націоналізацію землі, примусову колективізацію, розвиток тваринництва, птахівництва, садівництва, городництва, меліорацію земель, укріплення матеріально-технічної бази сільського господарства.

Широке відображення в документах знаходить проведення індустріалізації промисловості і колективізації сільського господарства, укріплення колгоспів, проведення евакуації і мобілізації населення в армію, формування народного ополчення, підпілля, надання допомоги фронту, відбудова народного господарства.

Документи архіву висвітлюють розвиток народної освіти, науки, культури. Основні види документів цього періоду: накази, протоколи, стенограми пленумів, нарад, засідань ревкомів, виконкомів, їхніх відділів та управлінь; стенограми губернських та окружних з’їздів, конференцій, економічних нарад; плани капіталовкладень і титульні списки на відбудову та капітальне будівництво промислових підприємств; плани, звіти, статистичні відомості, доповіді, листування з питань діяльності органів державної влади і управління, промислових і торговельних підприємств, колгоспів, радгоспів, культурно-освітніх установ та інших організацій і закладів.

Документи повоєнного періоду відображають подальший розвиток народного господарства в області.

Кінофотофонодокументи архіву ілюструють громадсько-політичне, економічне і культурне життя Харківщини.

Науково-довідковий апарат

Описи

Каталоги

 • систематичний;
 • iменний;
 • географiчний;
 • систематичний до кiнофотофонодокументiв;
 • 796 фф., 354081 спр. тематично опрацьовано, складено 503301 тем. карток

Картотеки

 • ф. Р-564 Управлiння Харкiвської окружної робiтничо-селянської мiлiцiї – iменна;
 • ф. Р-845 Харкiвський окрвиконком – iменна;
 • ф. Р-1156 Харкiвський мiськкомунгосп – iменна;
 • ф. Р-1163 Харкiвське мiське орендне управлiння – iменна;
 • ф. Р-3560 Куп’янська районна МТС – iменна;
 • ф. Р- 3858 Харкiвський облвиконком – iменна (громадяни, що були евакуйованi в 1941 р.);
 • ф. Р-5058 Харкiвський хiмлiсгосп – iменна;
 • ф. Р-5059 Ізюмський лiспромгосп – iменна;
 • ф. Р-5716 Харкiвський раднаргосп – iменна;
 • громадяни Харкiвської областi, якi були репресованi позасудово – iменна;
 • учнi та студенти м. Харкова, якi брали участь у вiдбудовi мiста в 1943–1945 рр. – iменна;
 • фонди Барвiнкiвської, Балкiвської, Вовчанської, Великобурлуцької, Зачепилiвської, Золочiвської районних управ (фф.Р-3039, 3092, 3103, 3133, 3147, 3210, 3289) – iменна;
 • фонди Другої Харкiвської, Люботинської нотарiальних контор (фф. Р-3025, 3227) – iменна;
 • фонди Харкiвського обласного, окружного та мiського житлово-будiвельного кооперативу (фф. Р-1401, 1402, 1451) – iменна;
 • фонди Харкiвського райвиконкому, Балаклiйського, Вовчанського, Красноградського, Люботинського мiськвиконкомiв (фф. Р-1100, 4997, 5679, 5727, 6088) – iменна

Покажчики

Мiжфондовi:
 • громадськi органiзацiї перiоду до 1917р. — ф. 201 Харкiвське медичне товариство; ф. 237 Харкiвське товариство сiльського господарства; ф. 312 Харкiвський губернський комiтет Всеросiйського земського союзу;
 • органи полiцiї — ф. 54 Богодухiвське повiтове полiцейське управлiння, м. Богодухiв Харкiвської губернiї; ф. 67 Ізюмське повiтове полiцейське управлiння, м. Ізюм Харкiвської губернiї; ф. 69 Харкiвське повiтове полiцейське управлiння;
 • установи станового мiського i земського самоврядування — ф. 6 Комiтет благоустрою губернського м. Харкова; ф. 15 Канцелярiя харкiвського губернського предводителя дворянства; ф. 82 Ізюмська повiтова земська управа, м. Ізюм Харкiвської губернiї; ф. 83 Ізюмська мiська управа Харкiвської губернiї; ф. 306 Богодухiвська повiтова управа, м. Богодухiв Харкiвської губернiї; ф. 307 Валкiвська повiтова земська управа, м. Валки Харкiвської губернiї; ф. 308 Вовчанська повiтова земська управа, м. Вовчанськ Харкiвської губернiї; ф. 309 Змiївська повiтова земська управа, м. Змiїв Харкiвської губернiї; ф. 757 Ізюмська мiська дума, м. Ізюм Харкiвської губернiї;
 • установи, органiзацiї, пiдприємства промисловостi м. Харкова — ф. 668 Завод землеробських машин акцiонерного товариства Гельферiх-Саде, м. Харкiв; ф. 749 Завод росiйського паровозобудiвного i механiчного товариства, м.Харкiв; ф. 922 Канцелярiя старшого фабричного iнспектора Харкiвської губернiї, м. Харкiв; ф. 923 Харкiвське губернське по фабричних та гiрничозаводських справах присутствiє; ф. 930 Правлiння росiйського паровозобудiвного i механiчного товариства, м. Харкiв;
 • установи культурно-освiтнi, лiкувальнi м. Харкова — ф. 12 Харкiвська лiкарська управа; ф. 200 Харкiвське товариство розповсюдження в народi писемностi; ф. 266 Канцелярiя директора народних училищ Харкiвської губернiї; ф. 488 Українське лiтературно-етнографiчне товариство iм. Г. Квiтки-Основ’яненка в м. Харковi; ф. 667 Харкiвський унiверситет; ф. 770 Харкiвський технологiчний iнститут; ф. 983 Харкiвське середнє сiльськогосподарське училище, ст. Лозовеньки Харкiвської губернiї;
Фондовi:
 • ф. 3 Канцелярiя харкiвського губернатора – iменний;
 • ф. 4 Харкiвське губернське правлiння – предметно-тематичний;
 • ф. 7 Канцелярiя харкiвського губернського прокурора – предметний;
 • ф. 11 Хорошевський Вознесенський другокласний дiвочий монастир – iменний;
 • ф. 16 Харкiвське губернське у селянських справах присутствiє – предметний;
 • ф. 19 Харкiвське губернське у земських i мiських справах присутствiє – предметний;
 • ф. 25 Харкiвська губернська креслярня – iменний, географiчний;
 • ф. 31 Харкiвська казенна палата – предметний;
 • ф. 32 Харкiвська палата державного майна – предметний;
 • ф. 40 Харкiвська духовна консисторiя – географiчний;
 • ф. 44 Харкiвська мiська шестигласна дума – предметний;
 • ф. 45 Харкiвська мiська управа – предметний;
 • ф. 46 Управлiння державного майна Харкiвської губернiї – предметний;
 • ф. 52 Управлiння полiцмейстера м. Харкова – iменний;
 • ф. Р-869 Вiддiл мiсцевої промисловостi Харкiвського окружного виконавчого комiтету Ради робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв – предметний

Огляди

Тематичнi:
 • з iсторiї мiстобудування, архiтектури, охорони пам’яток iсторiї i культури;
 • комiтети незаможних селян у 1920–1932 рр.;
 • науково-технiчнi товариства СРСР у 1966–1980 рр.;
 • органiзацiї та установи фiзичної культури i спорту на Харкiвщинi в 1923-1970 рр.;
 • урожайнiсть сiльськогосподарських культур Харкiвської областi в 1920–1968 рр. та iн.;
Фондовi:
 • ф. 4 Будiвельне вiддiлення Харкiвського губернського правлiння (1865–1918);
 • ф. 44 Харкiвська мiська дума (1790–1870);
 • ф. 749 Харкiвський завод росiйського паровозобудiвного i механiчного товариства;
 • ф. Р-156 Управлiння Пiвденної залiзницi (1920–1969);
 • ф. Р-408Харкiвська мiська Рада робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв (1917–1939)
 • ф. Р-1330 Харкiвська обласна контора "Пiвденсахтехбуду" (1929–1934);
 • ф. Р-1354 Харкiвський державний паровозобудiвний завод iм. Комiнтерну;
 • ф. Р-1606 Харкiвська обласна рада профспiлок;
 • ф. Р-2982 Харкiвська мiська управа (окупацiйний перiод, 1941–1943);
 • ф. Р-3858 Виконавчий комiтет Харкiвської обласної Ради народних депутатiв (1932–1973);
 • ф. Р-4672 Управлiння сiльського господарства виконавчого комiтету Харкiвської обласної Ради депутатiв трудящих;
 • ф. Р-5716 Рада народного господарства Харкiвського економiчного району та iн.

ф. Р-195 Харківська губернська комісія незаможних селян (губКНС, губкомнезам), 1920-1925рр.,описи,Харків

Автоматизовані бази даних

 • Громадяни, що були вивезенi на примусовi роботи до фашистської Нiмеччини (м. Харкiв, Харкiвська область; у базi — 2 вiддiли) — 94807 записiв;
 • Громадяни, що були розкуркуленi у 1920–30-х рр. — 46824 записи;
 • Покажчик до метричних книг (ф. 40; у базi —13 вiддiлiв) — 40029 записiв;
 • Соцiальнi групи населення у ревiзьких сказках (ф.31, оп.141; у базi — 21 вiддiл) — 56705 записiв

Науково-довідкова бібліотека

1787-1997 рр.

До складу бібліотечного фонду входять законодавчі видання: повне зібрання законів Російської імперії, збірник узаконень та розпоряджень уряду, що видавалися при Сенаті Російської імперії, щорічні збірники узаконень та розпоряджень уряду УРСР, СРСР, щотижневий збірник законодавчих актів "Офіційний вісник України" тощо.

Бібліотека зберігає видання різних установ і організацій: Харківського губернського земства, звіти річних зборів земських гласних нарад з окремих питань, річні звіти земства, часописи засідань міської думи, протоколи засідань Ради Харківського університету та його "Наукові записки".

У бібліотеці є також звіти, доповіді Харківської контори Державного, земельного та інших банків, видання Харківських медичного і музичного товариств, губернського статистичного комітету, друковані праці з історії Харківської губернії Д. І. Багалія, В. Н. Каразіна, М. Ф. Сумцова, "Топографическое описание Харьковского наместничества" (складене 1787 р.), "История города Харькова за 250 лет его существования", "Опыт истории Харьковского университета", збірки археологічних з’їздів.

Довідкові видання представлені Енциклопедичним словником Брокгауза і Єфрона, Українською радянською енциклопедією, Енциклопедією українознавства, Історичною енциклопедією тощо. У фонді є збірники архівних документів та матеріалів, у тому числі з серії "Старовинні міста Харківщини", "Краю мій, Слобожанщино".

Зберігаються періодичні видання за 1917-1997 рр. — центральні, республіканські, обласні, районні, відомчі та ін.

Довідковий апарат бібліотеки: систематичний та алфавітний каталоги.

Література

Державний архів Харківської області : Путівник / Упоряд.: М. П. Авдишева та ін. — Х., 1959.- 531 с.

Державні архіви Української РСР : Короткий довід. — К., 1972. — С. 149-152.

Государственный архив Харьковской области : Путеводитель / Сост.: Е. Н. Адамская и др. -К., 1981.- 294 с.

Государственные архивы Украинской ССР : Справ.- К., 1988.- С. 183-187.

Государственные архивы СССР : Справ.: В 2 ч.- М., 1989.- Ч. 1.- С. 565-569.

Національна архівна інформаційна система "Архівна та рукописна Україніка" і комп’ютеризація архівної справи в Україні : Зб. наук. пр.- К., 1995.- Вип. 1: Інформатизація архівної справи в Україні: Сучасний стан та перспективи.- 308 с.

Панфьорова М. А. Джерела до історії соціально розвитку південно-східної України кінця XVIII — першої половини XIX ст. В Державному архіві Харківської області // Південна Україна XX століття / Записки науково-дослідної лабараторії історії Південнної України ЗДУ — Вип. 2. — Запоріжжя, 1996. — С. 172-175.

Московченко Н. Діяльність Харківського губернського архівного управління по збереженню історичних документів // Культурні цінності України: Втрати. Шляхи повернення: Матеріали регіонального постійно діючого "круглого столу" / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей; Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів працівників культури і мистецтв. — К., 1999. — Вип. 11. — С. 75-77.

Архівні установи України: Довідник / Автори-укладачі О. І. Алтухова, С. І. Андросов, Л. С. Анохіна та ін.; ред. кол. О. С. Онищенко, Р. Я. Пиріг, Л. А. Дубровіна та ін.; упоряд. Г. В. Боряк, С. Г. Даневич, Л. А. Дубровіна та ін.; Державний комітет архівів України, Міністерство культури і мистецтв України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України.- К., 2000. — С. 122-125.

Grimsted Kennedy P.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia. — Princeton, 1988.- B. 1.- P. 601-605.

Archives and Manuscript Collections in the Microfiche / Ed. by P. Grimsted Kennedy — Leiden, 1989. — Ser. 3: Soviet Ukraine and Moldavia.

Briman S.. Pre-1917 Documents in the State Archive of the Khar’kov Province // Jews and Jewish Topics in the Soviet Union and Eastern Europe. — 1992. — No 2(18). — P. 64-72.

Some Archval Sources for Ukrainian-Jewish Genealogy / Comp. by A. Kronik and S.A. Sack. — Teaneck, NJ: Avotaynu, Inc., 1997. — 94 pp.

Используются технологии uCoz

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от , проверенной 29 октября 2017; проверки требуют .

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от , проверенной 29 октября 2017; проверки требуют .

Государственный архив Харьковской области (укр.Державний архів Харківської області) — основное архивное учреждение Харьковской области, содержит документы за 1739—1998 года.

Государственные архивы в Харькове

Документы по истории края до 1917 года отложились в фондах Канцелярии харьковского губернатора, губернского правления и присутствия, Харьковской городской думы, губернской и уездных земских управ. Это сведения о составе и движении населения, состояние городов, промышленности, сельского хозяйства, народного образования.

В фонде Канцелярии харьковского губернатора хранятся документы об Отечественной войне 1812 года, и Крымской войне 1853—1856 годов, о создании и деятельности в губернии военных поселений в 1817 году, о благоустройстве Харькова и уездных городов, развитие культуры и науки, открытия университета (1805), о его основателя В. Н. Каразина, открытия 1850 ветеринарного училища (с 1873 года — институт), технологического института (1885), женского медицинского института (1910), первой гимназии (1805) и других учебных заведений, о первых полетах в Харькове С. Гризодубова, И. Заикина, С. Уточкина.

Период истории XX века освещен в документах времени Украинской революции, Великой Отечественной войны, документах, характеризующих развитие ведущих отраслей экономики; раскрывают состояние сельского хозяйства.

Широкое отражение в документах архива нашли события Великой Отечественной войны. Документы освещают участие харьковчан в войне, их помощь фронту, проведения эвакуации и мобилизации населения в армию, формирование народного ополчения, партийного и комсомольского подполья.

Библиотека архива насчитывает 37 910 книг и брошюр, 8900 журналов, 4932 подшивки газет, 4546 специальных изданий (афиш, плакатов, листовок).

Архивы Харькова

Учреждения Харьков в сфере архивного дела и делопроизводства

Государственный архив Харьковской области
          Адрес: 61002, г.Харьков, ул.Мироносицкая,41
          Тел.: (057) 700-53-41
          Адрес: 61003, Харьков, пр.Московский,7
          Тел.: (057) 731-26-62

Центральный государственный научно-технический архив Украины
          Адрес: 61003, г.Харьков, ул.Университетская,4
          Тел.: (057) 731-34-34, (057) 731-25-67

Харьковский областной государственный нотариальный архив
          Адрес: 61007, г.Харьков, ул.Второй Пятилетки,18
          Тел.: (057) 94-69-34

Архивный отдел Харьковского городского совета
          Адрес: 61200, г.Харьков, пл.Конституции,7
          Тел.: (057) 731-24-97

Производственный кооператив по упорядочению документов учреждений, организаций и предприятий "Архивист"
          Адрес: 61003, г.Харьков, ул.Университетская,13
          Тел.: (057) 759-86-60

ООО "Научно-производственный сервисный центр "Харьковский народный архив"
          Адрес: 61003, г.Харьков, пер.Короленко,5
          Тел.: (057) 731-46-85, (057) 731-11-44

ЧП "Межрегиональный коммерческий архив"
          Адрес: 61058, г.Харьков, ул.Данилевского,34
          Тел.: (057) 705-54-41, (057) 762-95-42

ООО "Архивариус"
          Адрес: 61145, г.Харьков, пер.Инженерный,9
          Тел.: (057) 719-15-89, (057) 752-66-81

ООО "Архивариус-ХХI"
          Адрес: 61202, г.Харьков, пр.Л.Свободы, 48-б ,2 эт.
          Тел.: (057) 757-06-89

ООО "Архив №1"
          Адрес: 61103 г.Харьков, ул. 23-го Августа 39-а, 2 под., цоколь, к.15
          Тел.: (057) 754-42-59

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *